particulieren bedrijven pensioen/hypotheek "" Brouwer Assurantiën
"" "" "" ""
""
 
Dienstenwijzer Afdrukken E-mail

BROUWER ASSURANTIEN B.V.

Ons kantoor is gespecialiseerd in verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Uit deze dienstenwijzer valt op te maken hoe onze werkwijze is. Hierin staat u als klant centraal.

ONZE KANTOORGEGEVENS

Bereikbaarheid

Brouwer Assurantien B.V.

Huizerweg 52

1402 AD BUSSUM

Postbus 419

1400 AK BUSSUM

Kv.K. 32014332

U kunt ons op veel manieren bereiken, te weten,Natuurlijk kunt u ook ons kantoor bezoeken op maandag t/m vrijdag van 08.30uur tot 17.00uur. Op afspraak kunt u tevens in de avonduren langs komen.

Telefoon 035-6911859

Fax 035-6915209

E-mail  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Internet www.brouwerassurantien.com

2. AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12010921. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen via de site www.afm.nl.

3.ONZE DIENSTVERLENING

Hieronder treft u een overzicht aan op de gebieden waarin wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Voor zowel bedrijven als particulieren verzekeringen kan ons kantoor u adviseren. Dit kan gaan om bijvoorbeeld verzekeringen voor de auto, inboedel, woning, aansprakelijkheid etc. Ook kunt u hierbij denken aan verzekeringen zoals ziektekosten & arbeidsongeschiktheid.

Levensverzekeringen

Voor zowel bedrijven als particulieren mogen wij adviseren in levensverzekeringen. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan pensioen, lijfrente, uitvaartverzekeringen & verzekeringen ter (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek bij tussentijds overlijden of op het einde van de looptijd (spaardeel).

Hypotheken

Om nog meer te kunnen concurreren in de hypotheekmarkt hebben wij besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met de HypotheekShop, Plein 2000 129, 1270 BC Huizen. Hierdoor kunnen wij nog meer verstrekkers opnemen voor een goed vergelijk. Het advies voor de hypotheek zal uiteindelijk door de Hypotheekshop worden verstrekt. Bij de AFM heeft de Hypotheekshop een vergunning onder nummer 12003607.

 4.HET TOT STAND KOMEN VAN EEN ADVIES

Ongebonden advies

Ons kantoor heeft geen verplichtingen om financiële producten bij een of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Hierdoor zijn wij in staat u onafhankelijk te adviseren.

Uiteindelijke keuze van een aanbieder

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Na een uitgebreide inventarisatie van uw persoonlijke wensen, zullen wij een aanbod voor u selecteren. Deze vergelijking is natuurlijk op basis van veel factoren, zoals de hoogte van de premie, de voorwaarden & de ervaringen die wij hebben met de aanbieder.

5.ONZE KOSTEN

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, automatisering, kantoorartikelen etc.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product (provisie).

Van de premie die u voldoet aan de verzekeringsmaatschappij, ontvangen wij (van de verzekeringsmaatschappij) een percentage van de premie ter dekking van de bedrijfskosten.

Vergoeding op basis van provisie


Ons kantoor ontvangt van de verzekeraar een deel van de premie als provisie.
Om u nu al inzicht te geven in de tarieven, treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal per productsoort aan provisie ontvangen.

product provisie indicatie 
     
levensverzekeringenZie dienstenwijzer vermogen  
 
 
 
  
 

ORV
 
Zie dienstenwijzer risico
 
 
 
 
 
  
 
uitvaartverzekering5 % vd premie 
schade particulieren10 - 25 %  
schade bedrijven 5 - 25 %  
zorg 2 - 3 %  
zorg aanvullend5 - 8 %  

De hoogte van de provisie die wij van de financiële instelling ontvangen is een vast percentage van het verzekerd bedrag of uitstaande kapitaal en verschilt over het algemeen per product en per financiële instelling.

Ook de looptijd van het product, alsmede het feit of u premie gedurende de looptijd van het product betaalt of ineens bij het afsluiten (koopsom) heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij van de financiële instelling ontvangen.

Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.
Als het financiële product niet via de bemiddeling van ons kantoor tot stand komt, bent u ons in beginsel geen vergoeding verschuldigd, tenzij wij daarover vooraf schriftelijke afspraken hebben gemaakt. 

Mocht
de overeenkomst levensverzekering tijdens de eerste 5 jaar na de totstandkoming worden beëindigd, moeten wij een evenredig deel van de afsluitprovisie terugbetalen aan de verzekeraar.

6.WAT WIJ VAN U VERWACHTEN

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste & volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert.

Bijvoorbeeld als uw persoonlijke situatie wijzigt of als er wijzigingen voordoen met betrekking van verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit tijdig aan ons door zal geven. Dit is van belang om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van de persoonlijke situatie kunt u denken aan de volgende onderwerpen: samenwonen, geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van beroep, relevante verandering in inkomen, wijziging percentage dienstverband, arbeids(on)geschiktheid, ontslag, verhuizing etc.

Deze informatie is van belang voor de adviezen die wij u geven.

Behandeling verstrekte informatie

Bij financiële diensten zal het vaak voorkomen dat wij u informatie verstrekken. Soms gaat het om informatie die wij wettelijk verplicht zijn te verstrekken. Wij verwachten van u dat u de informatie goed doorneemt.

Indien u een product af gaat nemen die een beleggingsdeel in zich heeft verweven, zullen wij u hiervoor een speciaal risicoprofielformulier in laten vullen.

Controle

Vanzelfsprekend controleren wij de polissen te allen tijde voordat wij die naar u zullen zenden. Wij vragen u tevens controle op de polissen uit te oefenen om vast te stellen of die zijn opgemaakt conform uw wensen.

Behoefte aan onderhoudscontact

Wij vinden het belangrijk dat u om de paar jaar contact met ons opneemt om uw financiële situatie weer even door te lichten. Uiteraard verzoeken wij u dit tevens te doen bij de eerder besproken wijzigingen in de persoonlijke situatie.

7.WAAR U TERECHT KAN MET EEN KLACHT

Uiteraard doen wij er alles aan om uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk te behartigen.

Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over een afhandeling, gebrekkige communicatie of onze dienstverlening. Wij verzoeken u dan spoedig in contact te treden met de directie. Wij zullen dan in de meeste gevallen uw klacht verhelpen. Dit verloopt middels een bij ons kantoor wettelijke verplichte vastgelegde klachtenprocedure.

Mochten wij echter niet gezamenlijk tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijke stichting, te weten de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.007238. Correspondentie adres van KiFiD is Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Uiteindelijk kunt u zich ook nog tot de burgerlijke rechter wenden.

8.WIJ DOEN MEER VOOR U

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer aan kunnen geven.

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen.

Wij zijn u graag van dienst.

 

  ""


""
""
"" "" ""
  © Brouwer assurantiën 2007